BAPTEP logo              БАПТЕП
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ на ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ и ТЪРГОВЦИТЕ на ЕКОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ

Home
Новини
Дискусии
Дарители
финансова информация

*

Таблици качество и
допустими норми
на биохумуса:

- Химически анализ
- Орган. замърсяване

 

* 

Готови Ферми за ЧКЧ (червен калифорнийски червей)  - биомаса, конструкция и технология!
Възможности за изкупуване на готовата продукция!
http://bgecoproject.eu
e-mail: office@bgecoproject.eu

*

Еко Форум

*

Биотехнологии - Биопоника

*

beVermi - оползотворяване на органични отпадъци
 

*

Бизнес услуги и проекти*

"Храмът"


Вписана в Централния регистър на Министерство на правосъдието на Р България като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено-полезна дейност -20050419005

 

Дейност и Предложения

БАПТЕП си поставя задачи да защитава и подкрепя производителите и търговците на екологични продукти, да представлява техните интереси пред държавната администрация и институциите, както и да представя пред отговорните инстанции и представители на политически сили проекти и програми за промени в нормативната уредба и документи, свързани с екология, биотехнологии и зелени технологии.

Наши приоритети са:

- подобряване на екологичните нормативи, с цел тяхното реално действие в практиките и дейностите;
- разработване на активни административни дейности, които да подпомагат и съдействат на обществото и бизнеса за прилагане на екологичните практики и реални приложения на европейското и българското екологично законодателство;
- разработване на промени в нормативната уредба и нови нормативни документи в областта на екологията, биотехнологиите, биофермерството и зелените технологии, които да са съобразени, както с изискванията на ЕС, така и с реалностите по места, с намаляваща тежест върху частния сектор в тези области;
- създаване на нови политики за съживяване и извеждане на оползотворяването на орагничните отпадъци и утайките от пречиствателни станции, биоземеделието, биоживотновъдството и зелените технологии, като основа и приоритет на България, с цел за преобразяването на държавата в

"България - Биоградина на Европа и Света"!

Нашата мисия

За Чиста и Светла България!

Сдружението осъществява дейност в полза на своите членове, изразяваща се в организиране на изложения, семинари, курсове за преквалификация, разяснителни кампании по въвеждане на европейските и международни политики в областта на производството и търговията с екологична продукция, организиране на изложения и представяне на сдружението на международни такива, подпомагане дейността на своите членове в областта на екологичното производство и търговия, представяне пред правителствени и международни организации, участие в създаване и обсъждане на законопроекти, свързани с екологията и екологичните продукти, иницииране и осъществяване на кампании, свързани с екологията и опазване на околната среда, консултации и подпомагане на иновационни и научни екологични проекти, консултации и реализация на екологични инвестиционни проекти, както и представянето им пред банкови, правителствени и други финансови институции.


Устав

Извадка от Устава на БАПТЕП:

Основни цели на сдружението

 Чл. 7.  Основни цели на сдружението са:

1. Да обединява усилията и разгръща инициативата на членовете си за подобряване на качествата на произвежданите и предлаганите от тях екологични продукти.

2. Да провежда просветна дейност по въпросите на опазване на околната среда (ОС) и да осигурява на всички свои членове необходимата информация за начините и средствата за справяне с проблеми на замърсяването на ОС

3. Да оказва съдействие за въвеждане на съществуващите и за създаване на нови специализирани практики и стандарти в областта на опазване на производството на екологично чисти продукти

4. Да следи за точното прилагане на законодателството, имащо отношение към проблемите на опазването на ОС и производството на екологично чисти продукти в защита на правата и интересите на своите членове, както и да прави по установения ред предложения за отстраняване на допуснатите нарушения.

Средства за постигане на целите на сдружението

чл. 8. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са чрез установяване на връзки и осъществяване на сътрудничество с национални и чуждестранни здравни, научни, професионални, обществени и други организации и движения със сродна дейност, както и с международни правителствени и неправителствени организации в сферата на опазването на ОС, производството и търговията с екологична продукция.

Устав на БАПТЕП - 119 kb .pdf


Проекти

Вермикомпостиране и приложението му в управление на отпадъците по света - 07`2011 - превод Марианна Чапарова за БАПТЕП

І. Национален проект за третиране и оползотворяване на утайките от пречиствателни станции чрез български патент "beVermi"
Разработен съвместно с
Проф. Румен Арсов при катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите към ВИАС, 2004 г.

ІI. Българската патентна биоинсталация "beVermi" за оползотворяване на утайки от пречиствателни станции за отпадни води

ІII. Проектиране и изграждане на "constructed wetlands" ("растителни пречиствателни станции") - базирани на естествени екосистеми и заместващи традиционните пречиствателни съоръжения, приложими за малки селища, вилни зони, преработвателни предприятия

ІV. Разработка на "БАПТЕП Еко-форум"

V. Разработка на енергонезависими домашни инсталации за възобновяеми енергийни източници и ветрогенератори


Нашият албум:

Вижте нашия Албум

Информация за контактиenglish

E-mail:
office@baptep.org

[ Home ] Новини ] Дискусии ] Дарители ]

Send mail to office@euroconsult.biz with questions or comments about this web site.
Copyright 2004-2014 BAPTEP, Sofia, Bulgaria
Last modified: 08/31/14