BAPTEP logo              БАПТЕП

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ на ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ и ТЪРГОВЦИТЕ на ЕКОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ

Home
Новини
Членство и Спонсорство
Дискусии
финансова информация

*

Мисия и Добри политики

Биоаграрно производство и биоживотновъдство в България

Биопонно производство и биорибовъдство в България

*

Молба за прием

 

Таблици за качество и
допустими норми на биохумуса:


- Химически анализ
- Органично замърсяване

 

*

Спортно-ваканционен комплекс "Кътина Еко Кампус"

*

Биопоника - биооранжерии

*

beVermi - органични отпадъци
 

*

Бизнес и инвестиционни проекти*

"Институт за Християн-социална политика и икономика"

*

От нашите членове:

Готови Ферми за ЧКЧ (червен калифорнийски червей)  - биомаса, конструкция и технология!
Възможности за изкупуване на готовата продукция при закупен пакет!

http://bgecoproject.eu
e-mail: office@bgecoproject.eu

 english

 

Срещи, семинари, обучения и събития в различни райони на страната.
Набираме предложения и рекламни представяния за спонсори и рекламодатели!
повече...


БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ на ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ и ТЪРГОВЦИТЕ на ЕКОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ е Сдружение с нестопанска цел, което представлява интересите на малките ферми и производители, семейни фирми и търговци на екологични продукти, предприятия и стопанства, прилагащи екологични практики в своите дейности и работа.

Дейност и Задачи

БАПТЕП си поставя задачи да подпомага и подкрепя производителите и търговците на екологични продукти, да представлява техните интереси пред държавната администрация и институциите, както и да представя пред отговорните инстанции и представители на политически сили проекти и програми за промени в нормативната уредба и документи, свързани с екология, биотехнологии и зелени технологии.

Наши приоритети са:

- подобряване на екологичните нормативи, с цел тяхното реално действие в практиките и дейностите;
- разработване на активни административни актове, които да подпомагат и съдействат на обществото и бизнеса за прилагане на екологичните практики и реални приложения на европейското и българското екологично законодателство;
- разработване на промени в нормативната уредба и нови нормативни документи в областта на екологията, биотехнологиите, фермерството и зелените технологии, които да са съобразени, както с изискванията на ЕС, така и с реалностите по места, с намаляваща тежест върху частния, дребен и фамилен сектор, в тези области;
- създаване на нови политики за съживяване и извеждане на обработката и оползотворяването на органичните отпадъци, биоземеделието, биоживотновъдството и зелените технологии, като основа и приоритет на България, с цел за преобразяването на държавата ни в

"България - Биоградина на Европа и Света"
Програма за възстановяване и развитие на Българското фермерство

Нашата мисия

- обединение на продукцията с цел обхващането на големи пазари /земеделски кооперации; международни пазари/, за които се изискват големи количества;
- общи международни сертификати за качество, за всички членове на БАПТЕП;
-
общи поръчки и ползване на машини и съоръжения, с цел по-малката им себестойност за членовете БАПТЕП, както и единна платформа за електронна търговия.

Сдружението осъществява дейност в полза на своите членове, изразяваща се в организиране на промоционални събития и изложения, семинари, кампании по въвеждане на европейските и международни политики в областта на производството и търговията с екологична продукция; подпомагане дейността на своите членове в областта на екологичното производство и търговия, чрез създаване на обща търговска марка, разпознаваема и търсена в Европа и света; представяне пред правителствени, международни организации и международни форуми; участие в създаване и обсъждане на законопроекти, свързани с екологията и екологичните продукти; иницииране и осъществяване на кампании, свързани с екологични производство и опазване на околната среда; консултации и подпомагане на иновационни и научни екологични проекти; консултации и реализация на екологични инвестиционни проекти, както и представянето им пред банкови, правителствени и други финансови институции.

За Чиста и Светла България! Заедно можем!

Всеки желаещ, да работи и да стане част от еко дейностите на БАПТЕП, новите агроекологични политики в областта на фермерството и зелените технологии, е добре дошъл, като може да попълни Молба за прием, намираща се тук.


Вписана в Централния регистър на Министерство на правосъдието на Р България като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено-полезна дейност -20050419005

Устав

Извадка от Устава на БАПТЕП:

Основни цели на сдружението

 Чл. 7.  Основни цели на сдружението са:

1. Да обединява усилията и разгръща инициативата на членовете си за подобряване на качествата на произвежданите и предлаганите от тях екологични продукти.

2. Да провежда просветна дейност по въпросите на опазване на околната среда (ОС) и да осигурява на всички свои членове необходимата информация за начините и средствата за справяне с проблеми на замърсяването на ОС

3. Да оказва съдействие за въвеждане на съществуващите и за създаване на нови специализирани практики и стандарти в областта на опазване на производството на екологично чисти продукти

4. Да следи за точното прилагане на законодателството, имащо отношение към проблемите на опазването на ОС и производството на екологично чисти продукти в защита на правата и интересите на своите членове, както и да прави по установения ред предложения за отстраняване на допуснатите нарушения.

Средства за постигане на целите на сдружението

чл. 8. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са чрез установяване на връзки и осъществяване на сътрудничество с национални и чуждестранни здравни, научни, професионални, обществени и други организации и движения със сродна дейност, както и с международни правителствени и неправителствени организации в сферата на опазването на ОС, производството и търговията с екологична продукция.

Устав на БАПТЕП .pdf


Проекти

Вермикомпостиране и приложението му в управление на отпадъците по света - 07`2011 - превод Марианна Чапарова за БАПТЕП

І. Национален проект за третиране и оползотворяване на утайките от пречиствателни станции чрез български патент "beVermi"
Разработен съвместно с
Проф. Румен Арсов при катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите към ВИАС, 2004 г.

ІI. Български патентован модел "beVermi" за оползотворяване на утайки от пречиствателни станции за отпадни води

ІII. Проектиране и изграждане на "constructed wetlands" ("растителни пречиствателни станции") - базирани на естествени екосистеми и приложими за малки селища, вилни зони, преработвателни предприятия

ІV. "БАПТЕП Еко-форум" - по въпроси, мнения и предложения, свързани с чистотата и еко-ресурсите в България. Нови добри практики и еко политики по света и в България, свързани с органични отпадъци, производство на свежи и чисти продукти и еко селища.

V. Разработка на енергонезависими домашни инсталации за възобновяеми енергийни източници и ветрогенератори


Нашият албум:

Вижте нашия Албум


Информация за контакти

Офис: 1231 София, ул. "Еделвайс" № 1А

E-mail: office@baptep.org

[ Home ] Новини ] Членство и Спонсорство ] Дискусии ]

Send mail to office@euroconsult.biz with questions or comments about this web site.
Copyright 2004-2015 BAPTEP, Sofia, Bulgaria
Last modified: 03/04/16