BAPTEP logo              Публикации

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ на ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ и ТЪРГОВЦИТЕ на ЕКОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ

Home
Up
финансова информация

*

Мисия и Добри политики

Биоаграрно производство и биоживотновъдство в България

Биопонно производство и биорибовъдство в България

*

Молба за прием

 

Таблици за качество и
допустими норми на биохумуса:


- Химически анализ
- Органично замърсяване

 

*

Спортно-ваканционен комплекс "Кътина Еко Кампус"

*

Биопоника - биооранжерии

*

beVermi - органични отпадъци
 

*

Бизнес и инвестиционни проекти*

"Институт за Християн-социална политика и икономика"

*

От нашите членове:

Готови Ферми за ЧКЧ (червен калифорнийски червей)  - биомаса, конструкция и технология!
Възможности за изкупуване на готовата продукция при закупен пакет!

http://bgecoproject.eu
e-mail: office@bgecoproject.eu

 

"България - Биоградина на Европа и Света"

Програма
за възстановяване и развитие на Българското фермерство

Биоаграрно производство и биоживотновъдство в България

Биопонно производство и биорибовъдство в България

Вермитехнология един съвременен подход за отстраняване и оползотворяване на утайки от отпадъчни води на населени места
проф. д.т.н. инж. Румен Арсов - Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

Вермикомпостиране и приложението му в управление на отпадъците по света 07`2011 - превод Марианна Чапарова за БАПТЕП (http://baptep.org)

Четвърта международна конференция БУЛАКВА 2011 "Развитие на водния сектор - предизвикателства и възможности 13-14 Април 2011 г. - Българска Асоциация по Водите


ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

Доклад 2013
Доклад 2012
Доклад 2011
Доклад 2010
Доклад 2009
Доклад 2008
Доклад 2007
Доклад 2006
Доклад 2005

Български патент "beVermi" - Готови ферми за ЧКЧ

"БГ Еко Проджект", член на БАПТЕП, предлага Пакет "Готова ферма за ЧКЧ", с възможности за изкупуване на готовата продукция. Модул 2 м2 обработва до 0,8 тон органични отпадъци на година, произвежда до 350 литра БИОХУМУС на година. Червеите се удвояват на 6 месеца и от всеки кв.м се получават два кв.м.

Решения за Преработвателни Предприятия, Животновъдни Комплекси и Малки Селища (до 10000 е.ж.)

На база европейски модели "БГ Еко Проджект" проектира и изпълнява лумбри-пречиствателни станции за отпадни води от малки селища (до 10000 е.ж.) на база вермитехнологиите, изцяло на база механично и биологично стъпало - напълно природосъобразни и екологично чисти, без вредни емисии и отпадъци в почва, вода и въздух.
Пълни решения за оползотворяване на органичните отпадъци в преработвателните предприятия от хранително-вкусовата промишленост и животновъдните комплекси.
Иновационни решения за реализация на получените от оползотворяването прадукти.

БГ Еко Проджект" разработва и реализира проекти в следните области:
Управление на органични отпадъци и утайки от ПСОВ - патент и лицензии
Почистване на замърсени почви чрез биорекултивиране:
- Разработване на методи за възстановяване плодородието на индустриално увредени почви и терени. Технологии за биорекултивация
- Разработване на органични, органоминерални и минерални биологични акселератори на ремедиационните дейности в индустриално увредени зони
- Саниране на стари замърсявания Производство на енергия от биомаса
Енергийна независимост и икономично използване на енергийни ресурси на база възобновяеми енергийни източници
Проектира и реализира инвестиционни модели в екологията
Проектиране и изграждане на Ломбри пречиствателни станции и растителни пречиствателни станции (constructed wetlands).


За контакти:

Българска Асоциация на Производителите и Търговците на Екологични Продукти

Офис: 1303 София, ул. "Средна гора" №44

E-mail: office@baptep.org

Home ] Up ]

Send mail to office@euroconsult.biz with questions or comments about this web site.
Copyright 2004-2015 BAPTEP, Sofia, Bulgaria
Last modified: 03/04/16