BAPTEP logo              Дискусии

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ на ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ и ТЪРГОВЦИТЕ на ЕКОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ

Home
финансова информация

*

Мисия и Добри политики

Биоаграрно производство и биоживотновъдство в България

Биопонно производство и биорибовъдство в България

*

Молба за прием

 

Таблици за качество и
допустими норми на биохумуса:


- Химически анализ
- Органично замърсяване

 

*

Спортно-ваканционен комплекс "Кътина Еко Кампус"

*

Биопоника - биооранжерии

*

beVermi - органични отпадъци
 

*

Бизнес и инвестиционни проекти*

"Институт за Християн-социална политика и икономика"

*

От нашите членове:

Готови Ферми за ЧКЧ (червен калифорнийски червей)  - биомаса, конструкция и технология!
Възможности за изкупуване на готовата продукция при закупен пакет!

http://bgecoproject.eu
e-mail: office@bgecoproject.eu

 

Дискусии

І.  Оползотворяване на утайки от пречиствателни станци и органични отпадъци
ІI. "beVermi" - българската биоинсталация за оползотворяване на утайки от пречиствателни станции за отпадни води и органични отпадъци. Ломбри Пречиствателни станции за малки селища.
ІІІ.Растителни пречиствателни станции
ІV. Влажните зони

Посетете нашата група във мрежата


БГ Еко Форум - мнения и решения за Българската природа!


Вермикомпостиране и приложението му в управление на отпадъците по света - 07`2011

превод Марианна Чапарова за БАПТЕП (http://baptep.org)


І. Оползотворяване на утайки от пречиствателни станции за отпадни води и органични отпадъци чрез вермитехнология

Представяме ви българската биоинсталация "beVermi", разработена на базата на вермитехнологиите, за обработка и оползотворяване на отпадъчни утайки от пречиствателни станции.

История на вермитехнологията

Проф. д.т.н. инж. Р. Арсов в доклад към Национален план за отстраняване на утайки от градски ПСОВ в България пише:

Култивираните червеи се отнасят към рода Lumbricus (Lumbriko дъждовен червей на латински език), поради което те се наричат и лумбрикултура.
Червеите се хранят с животински, растителни, производствени и други органични отпадъци. Чрез ферментационни процеси тези отпадъци се трансформират в полезен субстрат за червеите. Екскрементите от тяхната жизнена дейност (наречени биохумус, вермикомпост или копролит) са изключително богати на хумус, който е най-добрият подобрител на почви, съдържащ всички необходими за растенията вещества.
Първите стопанства за култивиране на дъждовни червеи, компостиращи органични отпадъци са били създадени през 40-те години в САЩ. През 50-те години в Калифорния бил получен хибрид, който бил наречен червен калифорнийски червей,  а  към 1980 г. в САЩ вече функционирали около 1 500 центъра за вермикултивиране (лумбрикултивиране). Сега с вермикултивиране се занимават в над 90 страни по света.
В Европа култивирането на дъждовни червеи върху органични отпадъци е най-развито в Италия и Русия. Тази технология се практикува и в редица други европейски страни като Испания, Унгария, Полша, Великобритания и др.

В последно време в стопанствата, прилагащи вермитехнологията се използва главно червения калифорнийски червей (ЧКЧ), което е търговското название на този вид лумбрикултура. Той е специално селекциониран високопродуктивен вид торен червей. Червеният калифорнийски червей е доста голям дълъг е 6 8 cm, с тъмночервен цвят и маса около 1 g (Фиг.1). Той се развива бързо, достигайки полова зрелост за 3 месеца и е доста плодовит ежегодно възпроизвежда около 1 500 бр. потомство. Възрастният червей поема за едно денонощие храна в количество, равно на неговото тегло. Около 60 % от поетата храна се отделя като екскремент (наричан още капролит или биохумус). Червените калифорнийски червеи (ЧКЧ) са изкуствена селекция, получена в резултат на многогодишно отглеждане в специални ферми.

 Фигура 1. Общ вид на червен калифорнийски червей

Утайките от отпадъчните води са подходящ субстрат за вермикултурата. Образувания копролит (биохумус) има еднородна микрозърнеста структура, чието трансформираане в по-едри гранули изисква добавянето на целулозен субстрат. На база проведени експерименти още прзе 2005 г., с научен ръководител Проф. Р. Арсов, бе доказана изключителната работа на червения калифорнийски червей и поставени основите на българската биотехнология "beVermi", понастоящем защитена с патент и предлагана на пазара от "БГ Еко Проджект".

Основен качествен показател на копролита (биохумуса) е съдържанието на хумус в него. При някои от проведените изследвания то варира в интервала 3,9 19,2 %. В копролита (биохумуса) се съдържат в съответните съотношения следните елементи и съединения: органични вещества 24 64 %; въглерод 12 29 %; общ азот 0,8 3 %; фосфор 0,5 5 %; К2О  0,3 2,5 %.

 

 Фигура 2. Общ вид на биохумус (вермикомпост, копролит)

Биохумусът е не само органичен тор, но също така и подобрител на свойствата на обработваемите почви, носител на биоактивни вещства и богат източник на хумус. Той съдържа всичко от което се нуждаят растенията хранителни вещества, хормони, полезни микроорганизми. Според някои изследвания в 1 g  копролит (биохумус) се съдържат до 1,7.1017 бр. микроорганизми, по-голямата част от които са актиномицети и нитрифициращи бактерии. Червеите и микроорганизмите, свързани с тях действат в симбиоза, която улеснява разграждането на органичните вещества.

За годините съществуване, благодарение на прилагането на международния опит и последните постижения в областта на вермитехнологиите, след значително и бързо развитие, доказахме българската биотехнология "beVermi" за пълна обработка и оползотворяване на утайки от пречиствателни станции за отпадни води и органични отпадъци.

Българска Асоциация на Производителите и Търговците на Екологични Продукти (БАПТЕП), като основна структура с обществено-полезна дейност в областта на обработката и оползотворяването на органични отпадъци и утайки чрез вермитехнологиите, работи усилено за признаването на тези иновационни практики от страна на държавните институции, ВиК операторите и собствениците на животновъдни ферми и преработвателни предприятия!

Всички
собственици на екоферми и биопредприятия, както и търговците на еклогични и биопродукти от
цялата страна, съпричастни към целите на БАПТЕП са поканени да станат членове на Асоциацията - office@baptep.org

нагоре ▲


"beVermi" - решението за утайките в България


ІІ. "beVermi" - Българската биоинсталация за оползотворяване на утайки от ПСОВ и органични отпадъци

Вермитехнологията в България

В средата на 80-те години на ХХ век в Института по планинско животновъдство и земеделие се правят първите опити с червен кайлифорнийски червей в посока обогатяване на почвите с органични вещества без да се използват хербициди и минерални торове. По-късно близо до Пловдив се разработва и първата Екоферма за червен калифорнийски червеи, след нея в Пазарджик и други райони на страната.

Българската биотехнология "beVermi" , разработена от екип биоинженери и инженери, специалисти на "БГ Еко Проджект" още от лятото на 2005 година, на базата на промишлени вермитехнологии, осигурява пълна механизация и автоматизация на процесите с възможности за обезвреждане на неограничени количества органични отпадъци - утайки от пречиствателни станции за отпадни води, преработвателни предприятия и животновъдни ферми.

Третиране и обработка на утайки от ПСОВ

В средата на 2005 години се проведе експеримент, съвместно катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите към ВИАС и Софийската ПСОВ, като се провеждат опити с червен калифорнийски червей, които показват високата му адаптивност и афинитет към утайки, с влажност 82-85% и високо съдържание на органика.
В резултат на нашите дейности, в момента разполагаме с патентована българска биотехнология
"beVermi" за третиране и обработка на утайките от пречиствателните станции за отпадни води, съобразена с всички екологични изисквания на нормативната уредба и директивите на ЕС.
"beVermi" биотехнологията позволява обработка и третиране на неограничени количества отпадък, благодарение на модулната система "beVermi" , като в резултат се получава продукт, разрешен като органичен тор и поради природосъобразната методика не остават отпадъци или други отпадни материали.

"БГ Еко Проджект" на база европейски модели, разработва, проектира и изпълненява пречиствателни станции за малки селища (до 2000 е.ж.) на база вермитехнологиите наречени Лумбри -речиствателна станция за отпадни води, изцяло на биологични стъпала и напълно природосъобразни.

 Биоинсталациите"beVermi" осигуряват цялостно изпълнение на програми за управление на утайките от пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ) и постигат пълно отпадане нуждата от депониране и изхвърляне на утайките на сметища и депа.
   Безотпадна биотехнология, екологично чиста и напълно природосъобразна.
  "beVermi"  напълно покрива европейските директиви и стандарти за околна среда, екология и биоразнообразие.

  От 2011 г. "БГ Еко Проджект" оползотворява утайки от ПСОВ на своите площадки в страната, като предлага франчайз и договори за управление!

Ние решаваме проблема с утайките от ПСОВ!

e-mail: office@bgecoproject.eu

БАПТЕП разполага с готови решения и предложения за промяна на

Национална
Програма за Управление на утайки от Пречиствателни станции за отпадни вод
и (ПСОВ)
съгл. чл. 37 от Закон за управление на отпадъците
и
Програми за третиране и обработка на органични отпадъци
по "Нитратната директива" (91/676/ЕЕС)

нагоре ▲


Евро Консулт Инвест - екологични инвестиции - http://euroconsult.biz


ІІІ. Растителни пречиствателни станции (constructed wetlands)

Растителните пречиствателни станции са алтернатива на конвенционалните пречиствателни станции за отпадни води.

нагоре ▲


ІV. Влажните зони (wetlands)

2 февруари Световен ден на влажните зони

Какво е Конвенцията за влажните зони?

Конвенцията за влажните зони е международно споразумение, подписано на 2 февруари 1971 г. в град Рамсар, Иран. Пълното име на споразумението е Конвенция за опазване на влажните зони с международно значение и по специално като местообитание на водолюбиви птици и отразява първоначалния акцент на конвенцията върху опазването и разумното ползване на влажните зони като местообитание на водолюбиви птици. Впоследствие конвенцията разширява своя обхват, за да обхване всички аспекти на опазването на влажните зони и разумното им ползване. По този начин се съчетава опазването на изключително богатото биологично разнообразие на влажните зони с използването на екосистемите като основен източник на ресурси за местните хора. Конвенцията влиза в сила през 1975 г. и към настоящия момент има над 140 страни-членки. Като световен ден на влажните зони е избран 2-ри февруари.

Какво е влажна зона?

Влажните зони са екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. Според даденото от конвенцията определение, влажните зони са: блата, торфища, мочурища или открити водни площи, естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки, бракични или солени, включително територии с морска вода, дълбочината на които при отлив не надхвърля шест метра.

Защо трябва да опазваме влажните зони?

Влажните зони са сред най-продуктивните екосистеми на Земята. Те предоставят уникални условия за живот на множество растителни и животински видове. Влажните зони поддържат висока концентрация на безгръбначни, риби, земноводни, влечуги, птици и бозайници. Влажните зони са и ценен източник на много ресурси с икономическа стойност, от които зависи изхранването на милиони хора. Основните ползи за човека, осигурявани от нормалното функциониране на влажните зони, са:
     Водоползване
     Риболов
     Земеделие
     Дърводобив
     Енергиен източник
     Дивеч
     Транспорт
     Други продукти, включително лечебни растения
     Отдих и туризъм

Влажните зони са приоритетни за опазване поради факта, че влошаването на състоянието и унищожаването им водят до загиването на огромен брой животински и растителни видове, които се срещат единствено там. Много от тези видове имат не само важна екологична функция, но и съществена икономическа стойност от обществена гледна точка често прехраната и оцеляването на цели общества традиционно са свързани с използването на ресурсите на влажните зони. Една от по-малко известните, но не по-малко важни ползи от влажните зони е способността им да служат като естествена пречиствателна станция, благодарение на процеса на самопречистване на преминаващите през тях води.

Рамсарската конвенция в България.

През 2006 г. се навършват 30 години от влизането в сила на Рамсарската конвенция за България. Към момента в списъка на влажните зони с международно значение България е представена с 10 влажни зони с обща площ близо 20 306 ха:
     Езеро Сребърна в списъка от 1975 г., с настояща площ 1 357 ха.
     Дуранкулашко езеро в списъка от 1984 г., с настояща площ 350 ха
     Шабленско езеро в списъка от 1996 г., с настояща площ 404 ха
     Комплекс Беленски острови - в списъка от 2002 г., с настояща площ 6 896 ха
     Поморийско езеро в списъка от 2002 г., с настояща площ 814 ха
     Атанасовско езеро в списъка от 1984 г., с настояща площ 1 404 ха
     Езеро Вая в списъка от 2002 г., с настояща площ 2 900 ха
     Местността Пода в списъка от 2002 г., с настояща площ 307 ха
     Комплекс Ропотамо в списъка от 1975 г., с настояща площ 5 500 ха
     Остров Ибиша в списъка от 2002 г., с настояща площ 372 ха

Тези екосистеми приютяват както множество водолюбиви птици, така и много други животински и растителни видове. Като пример за световно застрашени видове могат да се посочат къдроглавият пеликан емблематична птица за езерото Сребърна, малкият корморан, белооката потапница, тръноопашата потапница, малката белочела гъска, червеногушата гъска и морският орел, както и редица защитени растения: бяла и жълта водна лилия, четирилистна марсилея, дяволски орех, алдрованда и блатно кокиче. Влажните зони формират местообитания с европейска значимост, сред които са лонгозните гори, някои бракични езера и крайбрежни лагуни, както и някои заливни ливади.

Кой отговаря за опазването и управлението на влажните зони в България?

Политиката за опазването и устойчивото използване на влажните зони се разработва от Министерство на околната среда и водите, което отговаря за прилагането на разпоредбите на Рамсарската конвенция в България. Дирекция Национална служба за защита на природата към министерството е национален координатор за Конвенцията за влажните зони. Петнадесетте регионални инспекции по околна среда и водите (РИОСВ) на министерството изпълняват контролни функции по прилагане на разработените политики.

Полезна информация

Министерство на околната среда и водите

Национална служба за защита на природата

Страници в Интернет на организации и институции с отношение към влажните зони

Конвенция за влажните зони: http://www.ramsar.org/
Министерство на околната среда и водите: http://www.moew.government.bg/
Национална служба за защита на природата: http://chm.moew.government.bg/nnps/
Български портал за биоразнообразието: http://chm.moew.government.bg/
Проект "Бургаски влажни зони": http://www.bourgas.org/wetlands/
Проект "Възстановяване на влажни зони и намаляване на замърсяването": http://195.24.32.95/wetlands/Bulgarian/Home/home_b.htm
Българско дружество за защита на птиците: http://www.bspb.org/
ФПС Зелени Балкани: http://www.greenbalkans.org/
СДП Балкани: http://www.balkani.org/
БАПТЕП: http://baptep.org

Мисията на Министерството на околната среда и водите е да съхрани природните богатства на България и да осигури здравословна околна среда за населението й. Тази мисия може да бъде изпълнена само със силната подкрепа и партньорство с другите държавни институции, местните власти и обществеността - неправителствени органзации, бизнес, академични среди, с активното участие на всеки един от нас...http://www.moew.government.bg/

нагоре ▲


Евро Консулт Инвест
вашата реклама

Българска Асоциация на Производителите и Търговците на Екологични Продукти

Офис: 1303 София, ул. "Средна гора" №44

E-mail: office@baptep.org

Home ]

Send mail to office@euroconsult.biz with questions or comments about this web site.
Copyright 2004-2015 BAPTEP, Sofia, Bulgaria
Last modified: 03/04/16