BAPTEP logo              Disscusing

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ на ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ и ТЪРГОВЦИТЕ на ЕКОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ

Home
Up
финансова информация

*

Мисия и Добри политики

Биоаграрно производство и биоживотновъдство в България

Биопонно производство и биорибовъдство в България

*

Молба за прием

 

Таблици за качество и
допустими норми на биохумуса:


- Химически анализ
- Органично замърсяване

 

*

Спортно-ваканционен комплекс "Кътина Еко Кампус"

*

Биопоника - биооранжерии

*

beVermi - органични отпадъци
 

*

Бизнес и инвестиционни проекти*

"Институт за Християн-социална политика и икономика"

*

От нашите членове:

Готови Ферми за ЧКЧ (червен калифорнийски червей)  - биомаса, конструкция и технология!
Възможности за изкупуване на готовата продукция при закупен пакет!

http://bgecoproject.eu
e-mail: office@bgecoproject.eu

 

Bulgarian Association to the Producers and the Traders of Ecological Products
Sofia, Bulgaria

І. Treatment and management of sewage sludge

ІІ. Biodiesel and alternative energy

ІІІ. Wetlands

Visit our group


For More Information Contact:

BAPTEP, Sofia, Bulgaria
e-mail: office@baptep.org

Home ] Up ]

Send mail to office@euroconsult.biz with questions or comments about this web site.
Copyright 2004-2015 BAPTEP, Sofia, Bulgaria
Last modified: 03/04/16